ឪកាសថ្មី
Flat for sale urgent at Tomnup Tuek, Chamkar mon.

Flat for sale urgent at Tomnup Tuek, Chamkar mon.

  • លក់: $290,000

416, , សង្កាត់:ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ផ្ទះល្វែង, Shop-House កូដ: Mr-929

4 || 4 || 3 || East || 5x18 (90ម៉ែត្រការ៉េ) || 4x16 (64ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Feb-14

ឪកាសថ្មី
Condo for sale in Sky Line Condominium by urgent.ខុនដូរលក់ប្រញាប់ នៅ Sky Line

Condo for sale in Sky Line Condominium by urgent.ខុនដូរលក់ប្រញាប់ នៅ Sky Line

  • លក់: $288,000

, សង្កាត់:វាលវង់, ខណ្ឌ:៧មករា, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ខុនដូរ កូដ: Mr-912

2 || 2 || at 36 || south || 0x0 (105ម៉ែត្រការ៉េ) || 0x0 (75ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Feb-13

ឪកាសថ្មី
Villa VIP for sale in Borey Angkor Phnom Penh

Villa VIP for sale in Borey Angkor Phnom Penh

សង្កាត់:ឃ្មួញ, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:បុរី, Villa, For Residence កូដ: Mr-885

7 || 8 || 2 || North || 18x28 (504ម៉ែត្រការ៉េ) || 15x16 (224ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Jan-15

ឪកាសថ្មី
Office space for rent near Russien Hospital along street 271

Office space for rent near Russien Hospital along street 271


  • ជួល:$500
សង្កាត់:ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌ:មានជ័យ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ការិយាល័យ, H​ office space កូដ: Mr-879

at 9 || east || 0x0 (27ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Dec-23

ឪកាសថ្មី
សង្កាត់:ទួលទំពូងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ការិយាល័យ, Time Tower កូដ: Mr-857

at 4 floor || west || 0x0 (51ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Dec-17

ឪកាសថ្មី
សង្កាត់:ទួលទំពូងទី ២, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ការិយាល័យ, Time Tower កូដ: Mr-856

at 2floor || west || 0x0 (90ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Dec-18

ឪកាសថ្មី
សង្កាត់:ទួលទំពូងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ការិយាល័យ, Time Tower កូដ: Mr-855

at Mazzanine Floor || west || 0x0 (187ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Dec-18

ឪកាសថ្មី
សង្កាត់:ទួលទំពូងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ការិយាល័យ, Time Tower កូដ: Mr-854

Ground Floor || West || 0x0 (218ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Dec-17

ឪកាសថ្មី
Building for rent in BKK I can covert to Office or Service Apartment

Building for rent in BKK I can covert to Office or Service Apartment

សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:អាគារ, Villa កូដ: Mr-851

17 || South || 12x25 (300ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Dec-17

បានជួលហើយ
Building for rent at corner for business center (អាគារពាណិជ្ជកម្មសំរាប់ជួល ទីតាំងកែង)

Building for rent at corner for business center (អាគារពាណិជ្ជកម្មសំរាប់ជួល ទីតាំងកែង)

សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ៣, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:អាគារ កូដ: Mr-842

3 || South with West || 13x18 (234ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Jan-23

ឪកាសថ្មី
Warehouse for rent near Mini-Mart in BKK I (ឃ្លាំងសំរាប់ជួលក្បែរ​ មីនីម៉ាត ក្នុងបឹងកេងកង ១)

Warehouse for rent near Mini-Mart in BKK I (ឃ្លាំងសំរាប់ជួលក្បែរ​ មីនីម៉ាត ក្នុងបឹងកេងកង ១)


  • ជួល:$4,000
សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ឃ្លាំង, Shop-House កូដ: Mr-841

1 || South || 15x22 (330ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Dec-14

ឪកាសថ្មី
Office space for rent and Market space for rent

Office space for rent and Market space for rent


  • ជួល:$3,500
សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ការិយាល័យ, Shop-House កូដ: Mr-837

at 2 || West || 0x0 (360ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Dec-14

ឪកាសថ្មី
Villa for rent in BKK I (វីឡាសំរាប់ជួល ក្នុងបឹងកេងកង ១)

Villa for rent in BKK I (វីឡាសំរាប់ជួល ក្នុងបឹងកេងកង ១)


  • ជួល:$8,000
សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:Shop-House, Villa កូដ: Mr-836

8 || 5 || 2 || North || 18x33 (594ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Dec-13

ឪកាសថ្មី
Flat for sale urgent (ផ្ទះល្វែងលក់បន្ទាន់នៅក្បែរ ផ្សារឈូកមាស

Flat for sale urgent (ផ្ទះល្វែងលក់បន្ទាន់នៅក្បែរ ផ្សារឈូកមាស

  • លក់: $71,000

A21, 02, សង្កាត់:ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:បុរី, ផ្ទះល្វែង, Borey New World កូដ: Mr-831

2 || 3 || 1 || 4x16 (67ម៉ែត្រការ៉េ) || 4x15 (63ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Dec-13

ឪកាសថ្មី
Buidling for Sale in Chamkar mon

Buidling for Sale in Chamkar mon

សង្កាត់:ទួលទំពូងទី ២, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:អាគារ កូដ: Mr-830


Updated 2018-Dec-17

ឪកាសថ្មី
Building for rent in BKK III

Building for rent in BKK III

សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ៣, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:អាគារ, ដី កូដ: Mr-829

4 || North || 0x0 (300ម៉ែត្រការ៉េ) || 0x0 (110ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2018-Dec-10

ឪកាសថ្មី
Office Space for Rent

Office Space for Rent

សង្កាត់:ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ការិយាល័យ កូដ: Mr-828


Updated 2018-Dec-10

ឪកាសថ្មី
Office space for rent

Office space for rent

សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ការិយាល័យ កូដ: Mr-827


Updated 2018-Dec-10

ឪកាសថ្មី
Office Space for rent

Office Space for rent

សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ៣, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ការិយាល័យ កូដ: Mr-826


Updated 2018-Dec-10

ឪកាសថ្មី
Office Space for rent

Office Space for rent

សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ការិយាល័យ កូដ: Mr-825


Updated 2018-Dec-10

អចលនទ្រព្យបានលក់ចេញថ្មីៗ

SUBSCRIBE