បានជួលហើយ
land for rent at sen sok near H.E Chea so phara

land for rent at sen sok near H.E Chea so phara

, សង្កាត់:ឫស្សីកែវ, ខណ្ឌ:ឫស្សីកែវ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ដី កូដ: Mr-1116

Eo || East with North || 100x100 (10,000ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Listed2020-Jan-06

ឪកាសថ្មី
 • ជួល:$6,000
, សង្កាត់:ឫស្សីកែវ, ខណ្ឌ:ឫស្សីកែវ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ឃ្លាំង កូដ: Mr-1115

Eo || North with East || 35x95 (3,325ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Listed2020-Jan-06

ឪកាសថ្មី
Land for rent

Land for rent

 • ជួល:$5,000
1007, សង្កាត់:ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ដី កូដ: Mr-1112

EO || North with South || 40x60 (2,350ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Listed2020-Jan-04

ឪកាសថ្មី
Flat for sale urgent block Dombok

Flat for sale urgent block Dombok

 • លក់: $68,000
5, 87BT, សង្កាត់:បឹងទំពុន, ខណ្ឌ:មានជ័យ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ផ្ទះល្វែង កូដ: Mr-1109

3 || 3 || 2 || 4x14 (56ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Listed2019-Oct-16

បានជួលហើយ
Villa for rent after 2020

Villa for rent after 2020

សង្កាត់:ឃ្មួញ, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:បុរី, Borey ANGKOR PHNOM PENH, Villa កូដ: Mr-1105

5 || 6 || 2 || 15x22 (330ម៉ែត្រការ៉េ) || 12x12 (152ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Listed2019-Aug-16

ឪកាសថ្មី
Villa for rent in borey angkor Phnom Penh

Villa for rent in borey angkor Phnom Penh

 • ជួល:$3,000
សង្កាត់:ឃ្មួញ, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:បុរី, Borey ANGKOR PHNOM PENH, Villa កូដ: Mr-1103


Listed2019-Aug-16

ឪកាសថ្មី
Twin Villa for sale in borey angkor Phnom penh

Twin Villa for sale in borey angkor Phnom penh

 • លក់: $360,000
សង្កាត់:ឃ្មួញ, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:បុរី, វីឡាភ្លោះ, Borey ANGKOR PHNOM PENH កូដ: Mr-1102


Listed2019-Aug-16

ឪកាសថ្មី
Villa Modern for sale

Villa Modern for sale

 • លក់: $600,000
សង្កាត់:ឃ្មួញ, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:បុរី, Borey ANGKOR PHNOM PENH, Villa កូដ: Mr-1101


Listed2019-Aug-16

ឪកាសថ្មី
New Villa Modern for sale in borey angkor Phnom Penh

New Villa Modern for sale in borey angkor Phnom Penh

 • លក់: $880,000
សង្កាត់:ឃ្មួញ, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:បុរី, Borey ANGKOR PHNOM PENH, Villa កូដ: Mr-1100


Listed2019-Aug-16

ឪកាសថ្មី
 • ជួល:$2,000
សង្កាត់:ឃ្មួញ, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:បុរី, Borey ANGKOR PHNOM PENH, Villa កូដ: Mr-1098


Listed2019-Aug-16

ឪកាសថ្មី
villa modern for rent in borey angkor phnom penh

villa modern for rent in borey angkor phnom penh

 • ជួល:$2,000
សង្កាត់:ឃ្មួញ, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:បុរី, Borey ANGKOR PHNOM PENH, Villa កូដ: Mr-1097


Listed2019-Aug-16

បានជួលហើយ
Villa for rent Near Russien Market.

Villa for rent Near Russien Market.

សង្កាត់:ទួលទំពូងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:Shop-House, Villa កូដ: Mr-1086

5 || 2 || North || 10x37 (370ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Jun-12

បានជួលហើយ
Empty Land for rent in BKK I

Empty Land for rent in BKK I

សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ដី កូដ: Mr-1085

South || 18x20 (360ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Jun-12

ឪកាសថ្មី
Shop house for rent in BKK I [at corner]

Shop house for rent in BKK I [at corner]

 • ជួល:$6,500
សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ដី, Shop-House, Villa កូដ: Mr-1084

4 || 3 || South with West || 0x0 (200ម៉ែត្រការ៉េ) || 0x0 (200ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Jun-12

ឪកាសថ្មី
Shop house for rent in BKK I [foreigner block live]

Shop house for rent in BKK I [foreigner block live]

 • ជួល:$3,500
សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ដី, Shop-House កូដ: Mr-1083

2 || North || 7x29 (188ម៉ែត្រការ៉េ) || 7x29 (188ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Jun-12

ឪកាសថ្មី
Business for sale or rent in BKK I.

Business for sale or rent in BKK I.

 • លក់: $1,500,000
 • ជួល:$5,000
សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:អាផាតមែន, Shop-House, Business for Sale កូដ: Mr-1082

24 || 4 || South || 8x20 (160ម៉ែត្រការ៉េ) || 8x20 (160ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Jun-12

ឪកាសថ្មី
Villa for rent in BKK I

Villa for rent in BKK I

 • ជួល:$6,000
សង្កាត់:បឹងកេងកងទី ១, ខណ្ឌ:ចំការមន, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:Villa កូដ: Mr-1078

7 || 2 || South || 18x28 (504ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-Jun-12

ឪកាសថ្មី
Land for sale near Borey Angkor Phnom Penh

Land for sale near Borey Angkor Phnom Penh

 • លក់: $450,000
  $750 / ម៉ែត្រការ៉េ
, សង្កាត់:ច្រាំងចំរេះទី ១, ខណ្ឌ:ឫស្សីកែវ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ដី កូដ: Mr-1060

North || 20x30 (600ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-May-03

ឪកាសថ្មី
 • លក់: $500,000
, សង្កាត់:ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ:សែនសុខ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:ដី កូដ: Mr-1049

East with South || 20x30 (600ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-May-03

ឪកាសថ្មី
Nice villa for Rent & Sale

Nice villa for Rent & Sale

 • លក់: $700,000
 • ជួល:$1,700
317C, , សង្កាត់:ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌ:មានជ័យ, ទីក្រុង:ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទ:Villa កូដ: Mr-1032

7 || 3 || 2 || East || 20x22 (440ម៉ែត្រការ៉េ) || 17x16 (260ម៉ែត្រការ៉េ) ||
Updated 2019-May-13

អចលនទ្រព្យបានលក់ចេញថ្មីៗ

Flat for sale urgent at Tomnup Tuek, Chamkar mon.

ចង់ដឹងតម្លៃ

land for sale for a shophouse or commercial space

ចង់ដឹងតម្លៃ

Villa for sale @ Borey Angkor Phnom Penh

ចង់ដឹងតម្លៃ

SUBSCRIBE