ផ្ទះល្វែងសំរាប់ជួលក្នុងបុរីពិភពថ្មីសែនសុខ​ Rent in Pipop Thmey Sen Sok

 • Rental price: $600.00/

Property Type: Borey, Flat, Borey New World     
NW-21, Sangkat: Phnom Penh Thmei, Khan: Saensokh, City: Phnom Penh

Property ID: ID: Mr-289
Land Size: 80.00m2(20.00m x 4.00)
Building Size: 64.00m2(16.00m x 4.00)
Number of Floor: 3
Total Bed Room: 4
Total Bath Room: 5
Total Living Room: 1
Total Kitchen Room: 1
Car Parking: 1
Owner Nationality: Khmer
Last Update: 2018-Aug-23

Lease Terms

 • Flexible
 • 6 month
 • Monthly
 • Less than 1 year
 • More than 1 year
 • Less than 3 year
 • 1 year to 3 year
 • From 1 year to 5 year
 • 5 year to 10 year

Authorization to Tenants

 • All space are Non-Smoking (Private and Public)
 • Non-Smoking Rooms.
 • Designated Smoking Area
 • Non-Smoking in Elevator
 • Pets are allowed
 • Pets are not allow
 • Accepted for Credit Card.
 • Credit Card is not accept.
 • Owner need always Clean