វិឡាទោលសំរាប់ជួលក្នុងបុរីអង្គរភ្នំពេញ (Villa Modern)

  • Rental price: $2000.00/

Property Type: Borey, Borey ANGKOR PHNOM PENH, Villa     
公社:Khmuonh, 区:Saensokh, 市:Phnom Penh

物业信息

Property ID: 码: Mr-1098
Listed Date: 2019-Aug-16

租赁条款:

  • Flexible

Featured